Σκοπός μας…

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προγράμματα Erasmus+

Προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Σεμινάρια – Ημερίδες

Ο ρόλος μας στην Εκπαίδευση:

Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος και άλλων τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.

Εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από το νόμο.

Συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου

Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων

Συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής στις περιπτώσεις κοινών επιστημονικών
στόχων

Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου υπό μορφή 14090 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1158/26.03.2021 δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε ημεδαπή ή/και αλλοδαπή σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια

Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε οργανισμούς σύμφωνα με το προβλεπόμενα στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία

Ενημέρωση των φοιτητών Νοσηλευτικής και συναφών σχολών, του νοσηλευτικού, ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, σε επιστημονικά θέματα που
άπτονται των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου