Σκοπός μας

η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, η ΑΡΙΣΤΕΙΑ και η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες

Παρέχουν υπηρεσίες, σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα, συμμετέχουν στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Εργαστηρίου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης στον τομέα της δραστηριότητάς τους ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Συμμετέχουν ήδη 42 Φοιτητές και Επαγγελματίες Υγείας σε Εκπαιδεύσεις

Γίνε και εσύ μέλος του ΕΡ.ΕΚ.ΤΡ.ΑΣ.