Φοιτητικός Διαγωνισμός
Καινοτομικών Ερευνητικών Ιδεών
στο πλαίσιο της δράσης
“hEalth anD nUrsing researCh ideAs worth sprEading –
EDUCATE”.

Το Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής και το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος και Ασφάλεια Ασθενή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προσκαλούν τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του Τμήματος να υποβάλλουν Αίτηση για συμμετοχή στον Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομικών Ερευνητικών Ιδεών στο πλαίσιο της κοινής τους δράσης “hEalth anD nUrsing researCh ideAs worth sprEading – EDUCATE”.
Σκοπός του διαγωνισμού αποτελεί:
• η προώθηση της έρευνας σε θεματικά πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα μας,
• η ενίσχυση της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και
• η κινητροδότηση για συμμετοχή σε ανάλογες προσκλήσεις.
Οι αναλυτικές προδιαγραφές του διαγωνισμού παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Πρόσκληση Φοιτητικού Διαγωνισμού

Δωρεάν Υποβολή Αιτήσεων